• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2232 - ACC LQM RẺ
Tài khoản 2232

65.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 20

Vàng: 3.800

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim V

Acc #2345 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2345

60.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 15

Vàng: 400

Điểm ngọc: 54

Bạc III

Acc #2346 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2346

60.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 9

Vàng: 8.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #2347 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2347

60.000đ

Tướng: 13

Trang phục: 2

Vàng: 1.300

Điểm ngọc: 53

Bạc II

Acc #2350 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2350

60.000đ

Tướng: 10

Trang phục: 9

Vàng: 10.200

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #2366 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2366

60.000đ

Tướng: 10

Trang phục: 4

Vàng: 2.200

Điểm ngọc: 50

Bạc II

Acc #2378 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2378

60.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 13

Vàng: 500

Điểm ngọc: 66

Vàng III

Acc #2380 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2380

60.000đ

Tướng: 16

Trang phục: 7

Vàng: 5.400

Điểm ngọc: 54

Vàng III

Acc #2395 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2395

60.000đ

Tướng: 24

Trang phục: 24

Vàng: 100

Điểm ngọc: 36

Vàng II

Acc #2407 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2407

60.000đ

Tướng: 15

Trang phục: 12

Vàng: 1.900

Điểm ngọc: 67

Vàng IV

Acc #2409 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2409

60.000đ

Tướng: 24

Trang phục: 13

Vàng: 400

Điểm ngọc: 63

Vàng II

Acc #2412 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2412

60.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 6

Vàng: 500

Điểm ngọc: 64

Bạc III

Acc #2414 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2414

60.000đ

Tướng: 11

Trang phục: 1

Vàng: 11.900

Điểm ngọc: 45

Bạc III

Acc #2436 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2436

60.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 8

Vàng: 1.000

Điểm ngọc: 71

Vàng IV

Acc #2213 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2213

60.000đ

Tướng: 24

Trang phục: 12

Vàng: 700

Điểm ngọc: 26

Bạc I

Acc #2343 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2343

50.000đ

Tướng: 16

Trang phục: 7

Vàng: 9.200

Điểm ngọc: 62

Vàng III

Nạp thẻ tại đây